Arbeidet i A Step Closer er forankret i  vedtekter og norsk lov.

Vedtektene vedtas av Generalforsamlingen og ble sist endret onsdag 22. mars, 2017.

Organisasjonsnummer: 995 223 724
§ 1 Navn

Organisasjonens navn er A Step Closer med forkortelsen ASC.

 

§ 2 Formål

2.1 ASC skal hjelpe medmennesker på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

2.2 Organisasjonen skal øke ungdommenes muligheter til ansvar, engasjement og samfunnsinnsikt gjennom deltakelse i organisasjonens satsningsområder som er: bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging.

2.3 ASC er religionsnøytral og partipolitisk nøytral.

2.4 ASC er uavhengig av alle andre organisasjoner.

2.5 ASC skal jobbe med å opplyse om globale utfordringer.

2.6 ASC skal drive med holdningsskapende arbeid blant ungdommer i Norge.

2.6.1 ASC skal jobbe med inspirasjonsarbeid blant ungdommer i Norge.

2.7 Arbeidet til ASC skal være forankret i FNs konvensjoner om menneskerettigheter.

2.8 ASC skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper.

2.9 ASC har hovedsete i Oslo.

2.10 Alle medlemmer i styret og ressursutvalget i ASC jobber ulønnet.

 

§ 3 Medlemskap

3.1 ASC er åpent for alle.

3.2 Medlemskontingenten er fastsatt til minst 50,- kroner per år.

3.3 Alle betalende medlemmer har stemme- og talerett ved medlemsmøter og generalforsamlingen.

3.4 Det skal opprettholdes et register over medlemmene, med deres kontaktinformasjon. Medlemmene er pliktige til å oppgi full informasjon ved innmelding, og til å holde registrert informasjon oppdatert.

3.4.1 Medlemslistene skal oppdateres ved årsskifte, og oppbevares i organisasjonen i minst 5 år fra 31. desember i innmeldingsåret.

3.5 Medlemmer som handler i strid med organisasjonens formål kan suspenderes eller ekskluderes ved vedtak i generalforsamling med 2/3 flertall. Vedtaket kan ankes til neste ordinære generalforsamling, som fatter endelig vedtak ved simpelt flertall.

3.6 Medlemmer som ikke har mulighet til å delta på generalforsamling, kan sende fullmakt senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

3.6.1 Fullmakt kan kun overdras til et enkeltmedlem om gangen.

3.6.2 Et medlem kan kun få en fullmakt til den påfølgende generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen (GF) er organisasjonens høyeste organ og avholdes en gang i året. Ved behov kan det innkalles til ekstraordinær GF. Innkallelse av GF må finne sted senest tre uker før. Forslag til saker som ønskes behandlet på GF må sendes til styret senest to uker før. Endelig saksliste med nødvendige sakspapirer sendes ut senest en uke før avvikling.

4.2 Ordninær Generalforsamlingen (GF) skal behandle følgende saker: godkjenning av innkallelse, godkjenning av dagsorden (med eventuelle tillegg), årsberetning med regnskap, valg av styre, fastsettelse av medlemskontingent, intendert årsplan med budsjett utarbeidet av styret, og endring av vedtekter (ved behov), samt eventuelle andre saker.

4.3 Endring av vedtektene krever vedtak med 2/3 flertall etter forutgående innstilling av de foreslåtte vedtektsendringer.

4.4 Fullmakt ved generalforsamling må sendes skriftlig til det sittende styret.

4.4.1 Fullmakt må inneholde følgende ved overdragelse før generalforsamling:
– Kopi av legitimasjon
– Navn på den som får fullmakten
4.5 Generalforsamlingen ledes av møteleder, dersom dette ikke er valgt før generalforsamlingen kan dette velges blant de oppmøtte.

4.6 Medlemmer kan kreve at det avholdes en ekstraordniær generalforsamling dersom 2/3 av medlemmene krever det.

4.7 Generalforsamling skal holdes årlig og senest 1.april.

4.8 Styret må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet organ hvis beslutningen strider mot lov, politivedtekter eller organisasjonens formål.

4.9 Vervets varighet er frem til neste GF.

4.9.1 Ved gyldig grunn og fratråing av vervet før den kommende GF, er det avtroppende medlemmet pliktet til tre måneders oppsigelsestid og gi opplæring til det påtroppende medlemmet.

 

§ 5 Valgkomite

5.1 Valgkomiteens leder og medlemmer utnevnes av styret i god tid før GF.

5.2 Valgkomiteens oppgaver er å ta imot henvendelser fra medlemmer som er interessert i å stille til styrevalg, evt. kontakte potensielle kandidater som komiteen finner egnet til styreverv. Basert på dette skal valgkomiteen innstille kandidater til de ulike vervene.

5.3 Valgkomiteen skal redegjøre for hvordan den har arbeidet, under GF.

5.4 Valgkomiteen skal søke å oppnå en balansert kjønnsmessig sammensetning i styret.

 

§ 6 Styret

6.1 Styret skal:

6.1,1 Føre oversyn med og koordinere aktiviteter, samt påse at aktivitetene er i tråd med organisasjonens formål og satningsområder.

6.1.2 Administrere medlemsregister, ved nestleder og økonomiansvarlig.

6.1.3 Administrere organisasjonens økonomi, ved økonomiansvarlig og leder.

6.1.4 Avgi årsrapport (med regnskap) over organisasjonens aktiviteter ved generalforsamling.

6.2 Styret skal bestå av: Leder, nestleder og økonomiansvarlig. Øvrige i styret skal være styremedlemmer.

6.3 Styret skal opprettholde en stillingsbeskrivelse på alle vervene.

6.4 I tilfelle leders frivillige avgang overtar nestleder lederansvaret og styret velger ny nestleder blant styrets egne medlemmer.

6.5 Styrets konfidensielle interne saker er belagt med taushetsplikt.

6.5.1 Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet vervet i organisasjonen.

6.6 Styremedlemmer som handler i strid med organisasjonens formål, eller betingelsene for medlemskap (3.1) eller styreverv (3.5), eller uttaler seg offentlig i direkte strid med ASC sine grunnprinsipper, eller ikke utfører sine oppgaver i styret, kan avsettes ved 2/3 flertall i styret.

6.6.1 Et styremedlem kan ikke delta gjennom avstemning i avgjørelser av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse. Bestemmelsen er ikke til hinder for deltagelse og aktivitet i behandlingen eller i tilknytning til saken.

6.7 Styremedlemmer som ikke møter opp til styremøter, uten gyldig grunn (dvs. sykdom og lignende), flere enn tre ganger i løpet av et halvt år, kan avsettes ved 2/3 flertall i styret.

6.8 Ved avgang av styremedlemmer rykker vararepresentant(er) opp til fulle styreverv i prioritert rekkefølge. Styret har myndighet til å supplere ubesatte plasser med midlertidige representanter frem til neste GF.

6.9 Styret kan opprette prosjektgrupper og komiteer etter behov.

6.9.1 Prosjektgrupper skal bestå av minst to styremedlemmer og i tillegg til ressursutvalgsmedlemmer og eventuelt frivillige utenfor ASC.

6.9.2 Prosjektgruppen får mandat til å planlegge og gjennomføre prosjektet.

6.9.3 Prosjektgruppen utnevnes av styret i god tid før planlegging av prosjektet.

6.9.4 Minst ett av følgende medlemmer må være medlem i prosjektgruppen for at prosjektgruppen skal godkjennes og få mandat av styret: økonomiansvarlig, nestleder eller leder.

6.9.5 Økonomiske beslutninger i prosjektgruppen tas av økonomiansvarlig, nestleder eller leder. Ansvaret faller fortrinnsvis til økonomiansvarlig.

6.9.10 Styret er ansvarlig for å skaffe tilskudd til drift av organisasjonen og prosjektene.

6.10 ASC kan oppløses dersom det er 2/3 flertall i styret.

6.11 Ved en eventuelle oppløsning av organisasjonen doneres driftspengene til ASC til et humanitært formål som styret bestemmer.

6.12 Styret er vedtaksdyktig ved styremøter når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede og ved simpelt flertall.

6.12.1 Unntak for dette er hvis de styremedlemmene som ikke er tilstede har gitt fullmakt.

6.13 Økonomiansvarlig og leder har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter dets utgang (mars). Regnskapet skal føres med god regnskapsskikk.

6.14 Økonomiske beslutninger av en betydelig art må tas opp på styremøte og krever simpelt flertall for å bli godkjent.

6.14.1 Dette gjelder ikke for prosjektgrupper som er godkjent av styret som er enten i planleggings- eller gjennomføringsfasen av prosjektet.

6.15 Styret skal håndheve ASC sine vedtekter og handlingsplan samt sikre de fire satsningsområdene: bistand, solidaritet, barn og unge og brobygging.

6.16 Styret skal følge organisasjonsdemokrati og sikre medlemsdemokrati.

6.17 Fullmakt ved styremøte er gyldig dersom samtlige styremedlemmer tilstede er informert om dette 24 timer før styremøte.

6.18 Styret skal bestå av inntil elleve medlemmer, og to vararepresentanter. Generalforsamlingen velger styret med simpelt flertall.

6.19 Styrerepresentantenes myndighet varer frem til valg av deres erstattere til neste ordinære GF.

6.20 Styret skal nedsette en valgkomite for neste ordinære GF.
§ 7 Økonomi

7.1 Styret disponerer på organisasjonens vegne en bankkonto, med midler avsatt for henholdsvis generell drift og aktiviteter (Driftskonto), Styret kan opprette andre konti det måtte finne hensiktsmessig. Styret kan opprette separate konti for lokale aktiviteter (prosjektgrupper).

7.2 Styrets konti disponeres av leder, nestleder og økonomiansvarlig, og økonomiansvarlig plikter å holde sine respektive styremedlemmer løpende orientert om økonomien.

§ 7.4 Styret er pliktet til å påse at inntekter og donasjoner blir brukt til formålet som er utnevnt på forhånd.

§ 7.4.1 Ved bruk av eksterne verktøy (f.eks. VIPPS), er ikke ASC ansvarlig for at eier av verktøyet trekker noe av beløpet til eget formål.

 

§ 8 Uttalelser

8.1 Kun styreleder har myndighet til å uttale seg på vegne av ASC i samråd med styret. Styreleder kan også delegere dette ansvaret til andre i styret, der det faller naturlig.

8.2 ASC er ikke ansvarlig for enkeltmedlemmers uttalelser.